Quy chế sử dụng

Quy chế sử dụng

QUY CHẾ SỬ DỤNG WEBSITE PHÁP ĐIỂN NET

quy che su dung

Quy chế sử dụng website Pháp điển Net có giá trị như một thỏa thuận có tính chất pháp lý giữa nhà cung cấp website Pháp điển Net (sau đây gọi tắt là nhà sản xuất) và người sử dụng website nói trên (sau đây gọi tắt là người sử dụng)

1. Người sử dụng được coi là chấp nhận và tuân thủ Quy chế này sau khi đã đăng ký thành công tài khoản khách hàng trên website Pháp điển Net.

2. Khái niệm Tài khoản khách hàng được sử dụng trong Quy chế này và trên website Pháp điển Net là thông tin được cấp cho người sử dụng của website Pháp điển Net, bao gồm Tên truy nhập và Mật khẩu. Người sử dụng muốn truy cập tới cơ sở dữ liệu và những dịch vụ trên website Pháp điển Net phải khai báo thông tin tài khoản của mình.

3. Người sử dụng có trách nhiệm cung cấp một cách trung thực và chính xác những thông tin bắt buộc khi đăng ký tài khoản khách hàng (Tên truy nhập; Họ & Tên người sử dụng; E-mail…) vì những thông tin này ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người sử dụng. Khi có bất kỳ thay đổi nào về thông tin đã đăng ký, người sử dụng có trách nhiệm thông báo cho nhà sản xuất bằng cách sửa và lưu thông tin ngay trên giao diện của website Pháp điển Net. Mọi thay đổi về thông tin đăng ký chỉ được coi là đã được nhà sản xuất tiếp nhận khi người sử dụng nhận được E-mail xác nhận từ nhà sản xuất. Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản khách hàng. Nhà sản xuất không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại của người sử dụng từ việc đăng ký thông tin không chính xác và không trung thực, cũng như việc để lộ thông tin tài khoản.

4. Trên cơ sở Quy chế này, người sử dụng có quyền sử dụng website Pháp điển Net, bao gồm các tính năng phần mềm; cơ sở dữ liệu và các dịch vụ mà website Pháp điển Net cung cấp. Quy chế này không làm phát sinh bất cứ quyền hạn nào khác của người sử dụng đối với website Pháp điển Net.

5. Quyền tác giả và quyền sở hữu phần mềm và cơ sở dữ liệu được xây dựng và phát triển trên website Pháp điển Net được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Người sử dụng, với bất kỳ lý do và điều kiện nào, cũng không được phép sử dụng những thông tin; nội dung và dịch vụ có được từ việc sử dụng website Pháp điển Net để cung cấp cho bên thứ ba; sử dụng cho mục đích thương mại; hoặc đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc website khác. Nếu người sử dụng tiến hành một trong bất kỳ hành vi nào kể trên, quyền sử dụng dịch vụ Pháp điển Net sẽ chấm dứt mà không cần thông báo. Trong trường hợp này, nhà sản xuất sẽ được miễn mọi trách nhiệm phát sinh và được quyền áp dụng các biện pháp luật định để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm.

6. Nhà sản xuất thực hiện tốt nhất việc xây dựng, tổ chức cơ sở dữ liệu một cách đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật để cung cấp tới người sử dụng của website Pháp điển Net. Nội dung cơ sở dữ liệu; tính năng và công dụng của phần mềm trên website Pháp điển Net chỉ bao gồm và giới hạn như đã được thể hiện trên website nói trên. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm hay bảo hành cho sự đầy đủ, chính xác hay tính kịp thời của thông tin và cơ sở dữ liệu cung cấp trên website. Nhà sản xuất cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng những thông tin; nội dung và dịch vụ trên website Pháp điển Net.

7. Nhà sản xuất sẽ thông báo cho người sử dụng những cải tiến có tác dụng nâng cao chất lượng website Pháp điển Net và dành cho người sử dụng quyền ưu tiên được ứng dụng những cải tiến đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với điều kiện đặt ra đối với người sử dụng website lần đầu tiên.

>> Tìm hiểu: Hệ thống Pháp điển NET