Pháp điển Net - Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 



Bộ THÔNG TIN Và TRUYềN THÔNG             Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 24/2015/TT-BTTTT

          Hà Nội, ngày 18  tháng 8 năm 2015

THÔNG TƯ

Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

   Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

   Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

CHƯƠNG I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/10/2015 
Ngày công báo
08/09/2015 
Số công báo
973+974/2015 
Số trang
57 



Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Chính phủ
Về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
09/2011/TT-BTTTT 08/04/2011 Bộ Thông tin và ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
19/2014/TT-BTTTT 05/12/2014 Bộ Thông tin và ...
Về việc quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

  
 Thông tư
09/2008/TT-BTTTT 24/12/2008 Bộ Thông tin và ...
Về việc hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên trên Internet

  
 Thông tư
10/2008/TT-BTTTT 24/12/2008 Bộ Thông tin và ...
Về Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam " .vn "

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software