Pháp điển Net - Công văn số 979/TTg-KTN ngày 05/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế quản lý thực hiện các dự án đầu tư trên quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 979/TTg-KTN     

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2013

V/v một số cơ chế quản lý và thực hiện các dự án đầu tư trên quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên

Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 10352/BGTVT-ĐTCT ngày 05 tháng 12 năm 2012, số 3934/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2013, số 4061/BGTVT-KHĐT ngày 08 tháng 5 năm 2013 và số 5509/BGTVT- KHĐT ngày 13 tháng 6 năm 2013), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 486/BKHĐT-KCHTĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013), Tài chính (công văn số 4168/BTC-ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2013); căn cứ kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 25 tháng 6 năm 2013 về cơ chế quản lý và thực hiện các dự án đầu tư trên quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (quốc lộ 14 cũ), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Để sớm hoàn thành đầu tư nâng cấp và mở rộng quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên theo Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đồng ý thực hiện một số cơ chế, chính sách áp dụng cho các dự án đầu tư trên quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (sau đây gọi là Các dự án), như sau:

1. Đối với các dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT:

- Đồng ý Bộ Giao thông vận tải áp dụng hình thức chỉ định thầu lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức rút gọn và không giảm 5% giá dự toán.

- Các Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu được huy động vốn cho dự án BOT vượt quá 3 lần vốn điều lệ của Công ty, trên cơ sở dự án huy động vốn có hiệu quả và được chủ sở hữu xem xét, quyết định theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05 tháng 08 năm 2010 hướng dẫn cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tài chính để phối hợp theo dõi và giám sát theo quy định.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư:

- Các địa phương liên quan chịu trách nhiệm sử dụng vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng theo quy định. Đối với một số địa phương thực sự khó khăn, không thể cân đối được nguồn vốn xây dựng khu tái định cư, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn để hỗ trợ một phần cho các địa phương, đồng thời đề xuất nguồn vốn hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Đồng ý về nguyên tắc việc thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tái định cư tại các địa phương. Tùy theo yêu cầu cụ thể, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có liên quan thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng.

4. Bộ Kế hoạch, và Đầu tư chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư các dự án BOT theo quy định, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

5. Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải chỉ đạo việc triển khai thực hiện Các dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ./

                                                                                             THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/07/2013 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software