Pháp điển Net - Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án " Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015 "
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Bộ NộI Vụ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 1333/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012

QUYếT ĐịNH

Phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách
cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015"

Bộ TRƯởNG Bộ NộI Vụ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015" với những nội dung chính sau đây:

I. MụC TIÊU

1. Mục tiêu chung

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và các kinh phí khác có liên quan;

- Sơ, tổng kết đánh giá thực hiện Đề án.

b) Kinh phí triển khai được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có). Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho triển khai Đề án thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                        Nguyễn Tiến Dĩnh

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/12/2012 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software