Pháp điển Net - Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bỏ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

  Uỷ ban THƯờNG Vụ QUốC HộI                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2012

PHáP LệNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh
quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "bà mẹ việt nam anh hùng"

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII;

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng",

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng":

1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 2

Những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được tặng hoặc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng":

1. Có 2 con trở lên là liệt sĩ;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 2.

Thay cụm từ "Bằng và Huy chương" tại Điều 6 của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" bằng cụm từ "Bằng, Huy hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Điều 3.

1. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

                                                                          TM. Uỷ ban THƯờNG Vụ QUốC HộI                      CHủ TịCH

                                                                                       Nguyễn Sinh Hùng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2013 
Ngày công báo
11/11/2012 
Số công báo
651+652/2012 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
56/2013/NĐ-CP 22/05/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà Nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Pháp lệnh
06/VBHN-VPQH 29/10/2012 Văn phòng Quốc hội
Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Lệnh
36-L/CTN 10/09/1994 Chủ tịch nước
Về việc công bố Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước " Bà mẹ Việt Nam anh hùng "

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software