Pháp điển Net - Thông tư số 176/2011/TT-BQP ngày 15/09/2011 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

             Bộ QUốC PHòNG                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 176/2011/TT-BQP

Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2011

THÔNG

Ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 116/2007/-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

Điều 2. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 thay thế Quyết định số 389/-BQP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, công chức đảng viên.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Đối tượng 2: do người đứng đầu quan, tổ chức Trung ương hoặc Chủ tịch HĐGDQP-AN cấp tỉnh quyết định cụ thể đối với cán bộ thuộc quyền sau khi thống nhất với lệnh quân khu, lệnh Bộ lệnh Thủ đô Nội;

3. Đối tượng 3:

- Khối địa phương: do Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quyết định cụ thể, sau khi thống nhất với Trưởng ban Thường trực HĐGDQP-AN cùng cấp;

- Khối quan, tổ chức Trung ương: do người đứng đầu quan, tổ chức quyết định cụ thể, sau khi thống nhất với Trưởng ban thường trực HĐGDQP-AN cấp tỉnh nơi quan, tổ chức đóng trụ sở;

4. Đối tượng 4:

- Khối địa phương: do Trưởng Ban Tổ chức cấp huyện quyết định cụ thể, sau khi thống nhất với Trưởng ban Thường trực HĐGDQP-AN cùng cấp;

- Khối quan, tổ chức Trung ương: Do người đứng đầu quan, tổ chức quyết định cụ thể, sau khi thống nhất với Trưởng ban thường trực HĐGDQP-AN cấp huyện nơi quan, tổ chức đóng trụ sở./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2012 
Ngày công báo
12/10/2011 
Số công báo
525+526/2011 
Số trang
31 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
38/2014/TT-BQP 30/05/2014 Bộ Quốc phòng
Về việc ban hành Chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software