Pháp điển Net - Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Uỷ BAN NHÂN DÂN                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        TỉNH BắC GIANG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 36/2011/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2011

QUYếT ĐịNH

Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Uỷ BAN NHÂN DÂN TỉNH BắC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển Công ty nhà nước thành công ty cổ phần;  Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện  lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

Căn cứ Thông tư số 14/TT-BTNMT ngày 01/10/2001 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Thông tư số 57/2010/TT- BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 19/TTr-TNMT ngày 20  tháng 01 năm 2011,      

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Bồi thường tài sản trong một số trường hợp khác

a) Đối với nhà chung cư: Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với công trình là nhà ở chung cư từ cấp I đến cấp IV thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm khảo sát và lập phương án giá đối với từng công trình gửi Sở Xây dựng để thẩm định giá trị thiệt hại thực tế cho từng cấp công trình cụ thể làm cơ sở cho việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

b) Đối với công trình phụ độc lập (Nhà vệ sinh tự hoại, nhà bếp, nhà tắm): Nếu nhà mái bằng tính như nhà cấp IV loại 3, nhà mái ngói tính như nhà cấp 4 loại 5.

c) Đối với nhà ở có mái: Nhà ở có mái ngói, tôn hoặc Fibrô xi măng, có chiều cao tường > 2,5m ở tầng trên cùng của nhà cấp IV loại 1,2,3 thì tính mức giá bồi thường như nhà cấp IV, loại 5;

d) Cống thoát nước: Tầm cống bê tông cốt thép, cống xây gạch áp dụng tính theo đơn giá xây dựng. ống nhựa PVC tính theo giá cả thị trường

e) Nhà ở có qui mô cấp IV loại 1 hoặc 2 (không khép kín): Trong trường hợp  nhà ở có quy mô cấp IV loại 1 hoặc loại 2, nhưng không có hạng mục công trình vệ sinh nằm trong nhà  áp dụng bằng 95% giá nhà cấp IV, loại 1 hoặc 2.

Trong trường hợp  nhà ở có quy mô cấp IV loại loại 2 được xây dựng 3 tầng được tính bằng nhà cấp IV loại 1./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/02/2011 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
36 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software