Pháp điển Net - Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực UBTWMTTQVN về công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 160/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

THÔNG TƯ

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực UBTWMTTQVN về công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;   

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tài chính;

Thi hành Chỉ thị số 23/1998/CT-TTg ngày 20/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"; Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" trong giai đoạn mới;

Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp liên tịch với Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (các công văn: số 57/TB-VPCP ngày 03 tháng 07 năm 2001 và số 93/TB-VPCP ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ);

Sau khi thống nhất với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BTC-MTTW) như sau:

Điều 1. Bổ sung vào Mục I, Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BTC-MTTW về đối tượng và phạm vi áp dụng

Trong trường hợp thiên tai, hoả hoạn gây thiệt hại trong phạm vi nhỏ của một địa phương; Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh (huyện) tổ chức phát động quyên góp trong phạm vi cấp tỉnh (huyện) thì việc chi tiêu cho cuộc vận động quyên góp được phép vận dụng theo nội dung và mức chi hướng dẫn tại khoản 3, mục III, Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BTC-MTTW ngày 10/1/2002 của liên tịch Bộ Tài chính - Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch  Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ này, cấp nào phát động sẽ do ngân sách cấp đó bảo đảm.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 5. Sửa đổi quy định khoản 1 Mục IV, Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BTC-MTTW

Hàng năm cùng với việc xây dựng dự toán kinh phí cho năm sau, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" theo nội dung chi, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và mức chi cụ thể theo quy định tại Điều 3 Thông tư này và khoản 1 Mục III Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BTC-MTTW  gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm quyết toán kinh phí đã sử dụng với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định hiện hành.

- Riêng kinh phí để thực hiện các nội dung công việc của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" ở khu dân cư và tại các xã thuộc vùng khó khăn, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập dự toán gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, bảo đảm việc chi tiêu cho cuộc vận động tại các xã thuộc vùng khó khăn và khu dân cư trên địa bàn tỉnh, trong phạm vi mức chi quy định tại Điều 3 Thông tư này. Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí đến xã, phường, bảo đảm mức chi đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Uỷ ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm cấp phát và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết. 

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                     Nguyễn Công Nghiệp

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/12/2010 
Ngày công báo
10/11/2010 
Số công báo
624+625/2010 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
144/2014/TTLT-BTC-... 30/09/2014 Bộ Tài chính; Bộ ...
Về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá "

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software