Pháp điển Net - Công văn số 2846/TCT-CS ngày 02/08/2010 của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế, hoá đơn trong trường hợp khách hàng góp vốn mua bất động sản chuyển nhượng hợp đồng mua BĐS cho tổ chức, cá nhân khác
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Tổng cục Thuế            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 2846/TCT-CS

Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2010

V/v xử lý thuế, hóa đơn trong trường hợp khách hàng góp vốn mua bất động sản chuyển nhượng hợp đồng mua BĐS cho tổ chức, cá nhân khác

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục thuế hỏi về việc xử lý thuế, hóa đơn trong trường hợp khách hàng góp vốn mua bất động sản là cá nhân, doanh nghiệp chuyển nhượng hợp đồng mua BĐS cho tổ chức, cá nhân khác, về nội dung hỏi của các Cục thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp khách hàng góp vốn mua bất động sản là cá nhân chuyển nhượng hợp đồng cho tổ chức, cá nhân khác

- Tại kiểm 2.13 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: "Trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì khi thu tiền, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn GTGT."

Theo đó, trường hợp khách hàng góp vốn mua bất động sản là cá nhân chuyển nhượng hợp đồng cho tổ chức, cá nhân khác; việc chuyển nhượng hợp đồng góp vốn mua BĐS của khách hàng được thực hiện theo quy định của pháp luật có hợp đồng chuyển nhượng và khách hàng mới (tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng từ khách hàng góp vốn mua BĐS) được kế thừa lợi ích, nghĩa vụ của khách hàng đã góp vốn thì khi khách hàng mới nộp tiền theo tiến độ, cơ sở kinh doanh bất động sản thực hiện xuất hóa đơn giao cho khách hàng mới theo quy định.

- Về thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính. Trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản và khách hàng là cá nhân có ký hợp đồng đặt cọc về việc mua (hoặc góp vốn mua) bất động sản, sau đó khách hàng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ cho bên thứ ba thì khách hàng phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Việc xác định giá chuyển nhượng, giá mua để làm căn cứ tính thuế TNCN và thủ tục kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân.

2. Trường hợp khách hàng góp vốn mua bất động sản là doanh nghiệp chuyển nhượng hợp đồng cho tổ chức, cá nhân khác

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/08/2010 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software