Pháp điển Net - Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 04/06/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                Bộ LAO ĐộNG -                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

     THƯƠNG BINH Và Xã HộI                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 17/2010/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày  04 tháng  6 năm 2010

THÔNG TƯ

Ban hành Bảng danh mục nghề đào tạo
trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ - CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 38/2009/QĐ - TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Bản danh mục nghề đào tạo cấp IV thuộc danh mục giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này ban hành Danh mục nghề đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân làm cơ sở để các trường tổ chức đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề trên phạm vi toàn quốc;

Bảng danh mục nghề đào tạo gồm danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề và danh mục nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
19/07/2010 
Ngày công báo
09/07/2010 
Số công báo
384+385/2010 
Số trang
45 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
11/2012/TT-BLĐTBXH 15/05/2012 Bộ Lao động, ...
Về việc bổ sung danh mục nghề vào bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
21/2014/TT-BLĐTBXH 26/08/2014 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
37/2008/QĐ-BLĐTBXH 16/04/2008 Bộ Lao động, ...
Về việc ban hành tạm thời Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software