Pháp điển Net - Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ TƯ PHáP                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 08.a/2010/TT-BTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

THÔNG TƯ

Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ,
biểu mẫu hộ tịch

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Căn cứ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Để bảo đảm quản lý, sử dụng thống nhất các sổ, biểu mẫu hộ tịch trong cả nước và tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này ban hành các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch; hướng dẫn đối tượng sử dụng; thẩm quyền in, phát hành; cách ghi chép sổ, biểu mẫu hộ tịch; khóa sổ và lưu trữ sổ hộ tịch.

Điều 2. Đối tượng sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài có yêu cầu giải quyết các việc về hộ tịch;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/05/2010 
Ngày công báo
01/07/2010 
Số công báo
374+375/2010 
Số trang
14 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
8022/VBHN-BTP 10/12/2013 Bộ Tư pháp
Hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu giữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

  
 Thông tư
20/2013/TT-BTP 03/12/2013 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp (phần 2 - hết)

  
 Thông tư
20/2013/TT-BTP 03/12/2013 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp

  
 Thông tư
09b/2013/TT-BTP 20/05/2013 Bộ Tư pháp
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08a/2010/TT-BTP

  
 Thông tư
05/2012/TT-BTP 23/05/2012 Bộ Tư pháp
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

  
 Thông tư
16a/2010/TT-BTP 08/10/2010 Bộ Tư pháp
Về việc sửa đổi biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 08a/2010/TT-BTP

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software