Pháp điển Net - Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 74/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2009

NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự,
cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

NGHị ĐịNH

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghị định này thay thế Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định này.

2. Sửa đổi khoản 14 Điều 3 Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp như sau: "Cục Thi hành án dân sự được đổi là Tổng cục Thi hành án dân sự".

Điều 55. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Nghị định; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Nghị định này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.   

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng   

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/11/2009 
Ngày công báo
21/09/2009 
Số công báo
449+450/2009 
Số trang
35 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
13/2013/TT-BTP 13/09/2013 Bộ Tư pháp
Về việc quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự

  
 Thông tư
01/2013/TT-BTP 03/01/2013 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

  
 Thông tư
09/2012/TT-BTP 01/09/2012 Bộ Tư pháp
Về việc quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức công chức lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục Th hành án dân sự, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự

  
 Thông tư Liên tịch
14/2011/TTLT-BTP-B... 11/07/2011 Bộ Tư pháp; Bộ ...
Về việc hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

  
 Thông tư Liên tịch
02/2011/TTLT-BNV-BTP 15/04/2011 Bộ Nội vụ, Bộ Tư ...
Về việc hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự

  
 Thông tư
03/2011/TT-BTP 17/01/2011 Bộ Tư pháp
Về việc phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho tổng cục thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

  
 Thông tư
01/2011/TT-BTP 10/01/2011 Bộ Tư pháp
Việc quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng thẻ chấp hành viên, thẻ thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thông thi hành án dân sự

  
 Thông tư
10/2010/TT-BNV 28/10/2010 Bộ Nội vụ
Về việc quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự

  
 Thông tư Liên tịch
141/2010/TTLT-BQP-... 19/10/2010 Bộ Quốc phòng, Bộ ...
Về việc hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội

  
 Thông tư
17/2010/TT-BTP 11/10/2010 Bộ Tư pháp
Về việc quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

  
 Quyết định
328/QĐ-THA 02/03/2010 Cục thi hành án dân sự
Về việc ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Tổng cục thi hành án dân sự

  
 Quyết định
1777/QĐ-TTg 04/11/2009 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành Danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị quyết
72/NQ-CP 03/10/2014 Chính phủ
Về việc bãi bỏ một số điều của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
62/2015/NĐ-CP 18/07/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
26/2008/QH12 14/11/2008 Quốc hội
Về thi hành án dân sự

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
93/2008/NĐ-CP 22/08/2008 Chính phủ
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
50/2005/NĐ-CP 11/04/2005 Chính phủ
Về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software