Pháp điển Net - Công văn số 11520/BTC-TCT ngày 29/09/2008 của Bộ Tài chính về việc bên bán hàng làm mất liên 2 hoá đơn đã sử dụng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 11520/BTC-TCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2008

V/v bên bán hàng làm mất liên 2 hoá đơn đã sử dụng

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục Thuế hỏi về việc xử lý đối với việc bên bán hàng làm mất liên 2 hoá đơn đã sử dụng. Về việc này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Trường hợp khi bán hàng hoá, dịch vụ bên bán hàng đã lập hoá đơn theo đúng quy định nhưng sau đó bên bán hàng làm mất liên 2 hoá đơn bản gốc đã lập (thất lạc khi gửi qua bưu điện, mất trong khâu giao hoá đơn cho bên mua hàng...) thì hai bên mua bán cùng lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ hoá đơn liên 1 bên bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, có ký tên của người đại diện, đóng dấu (nếu có) trên biên bản và bên bán hàng thực hiện photo hoá đơn liên 1, ký xác nhận và đóng dấu (nếu có) trên bản sao hoá đơn để giao cho bên mua hàng. Bên mua hàng được sử dụng hoá đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất hoá đơn liên 2 để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

Đồng thời, bên bán hàng có trách nhiệm thông báo đến cơ quan thuế về việc làm mất hoá đơn và bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm đối với hành vi làm mất hoá đơn bán hàng liên 2 đã sử dụng theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

                                                                                             kt. Bộ trưởng                                         thứ trưởng

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/09/2008 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
89/2002/NĐ-CP 07/11/2002 Chính phủ
Về quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software