Pháp điển Net - Công văn số 11520/BTC-TCT ngày 29/09/2008 của Bộ Tài chính về việc bên bán hàng làm mất liên 2 hoá đơn đã sử dụng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 11520/BTC-TCT ngày 29/09/2008 của Bộ Tài chính về việc bên bán hàng làm mất liên 2 hoá đơn đã sử dụng 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
11520/BTC-TCT 
Ngaybanhanh
29/09/2008 
Coquanbanhanh
Bộ Tài chính 
Trichyeu
Về việc bên bán hàng làm mất liên 2 hoá đơn đã sử dụng 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/09/2008 
Nguoiky
Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
89/2002/NĐ-CP 07/11/2002 Chính phủ
Về quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software