Pháp điển Net - Quyết định số 66/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 Bộ LAO ĐộNG-THƯƠNG BINH                     Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Và Xã HộI       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số 66/2008/QĐ-BLĐTBXH   

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

QUYếT ĐịNH

Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn
thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn

Bộ TRƯởNG Bộ LAO ĐộNG - THƯƠNG BINH Và Xã HộI

Căn cứ Nghị định số 178/ 2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngành Bộ;          

Căn cứ Nghị định số 186/ 2007/NĐ-CP ngày 26/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01//8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày  20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động và Nghị định số 110/2002/NĐ - CP ngày 27/1/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,

QUYếT ĐịNH

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/02/2009 
Ngày công báo
24/01/2009 
Số công báo
75+76/2009 
Số trang
49 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
07/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014 Bộ Lao động, ...
Về việc ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  
 Thông tư
07/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014 Bộ Lao động, ...
Về việc ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Phần II)

  
 Thông tư
07/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014 Bộ Lao động, ...
Về việc ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Phần III)

  
 Thông tư
07/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014 Bộ Lao động, ...
Về việc ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Phần IV)

  
 Thông tư
07/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014 Bộ Lao động, ...
Về việc ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Phần V)

  
 Thông tư
07/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014 Bộ Lao động, ...
Về việc ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Phần VI - hết)

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
04/2006/QĐ-BLĐTBXH 26/06/2006 Bộ Lao động, ...
Về việc ban hành quy trình kiểm tra kỹ thuật an toàn các thiết bị nâng - thang máy

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software