Pháp điển Net - Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT ngày 07/07/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                       bộ y tế                                           Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 23/2008/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2008

Quyết định  

Về việc ban hành Quy định về sử dụng vắc xin,
 sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị

Bộ trưởng bộ y tế

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường,

Quyết định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Đã hoàn thành khóa tập huấn các quy định về tiêm chủng an toàn

Từ ngày      tháng      năm        đến ngày      tháng     năm  

Tại: ....................................................................................................................................

 

....., ngày.... tháng .... năm.......

Đại diện cơ sở tập huấn

(ký tên, đóng dấu)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
04/08/2008 
Ngày công báo
20/07/2008 
Số công báo
413+414 
Số trang
37 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
21/2011/TT-BYT 07/06/2011 Bộ Y tế
Về việc quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
12/2014/TT-BYT 20/03/2014 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software