Pháp điển Net - 2010
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Năm ban hành


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
06/2009/TT-BTC 14/01/2009 Bộ Tài chính
Về việc bổ sung Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày 01/04/2008 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

  
 Thông tư
27/2008/TT-BTC 01/04/2008 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

  
 Quyết định
29/2005/QĐ-BTC 20/05/2005 Bộ Tài chính
Về việc quy định chế độ tài chính đối với một số nguồn thu của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software