Pháp điển Net - 2010
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Năm ban hành


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
146/2013/TT-BTC 22/10/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software