Pháp điển Net - Văn bản QPPL
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
53/2011/TT-BTC 27/04/2011 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software