Pháp điển Net - Văn bản QPPL
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
09/2011/NĐ-CP 25/01/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị giam giữ, tạm giam theo quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ

  
 Nghị định
98/2002/NĐ-CP 27/11/2002 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ

  
 Nghị định
89/1998/NĐ-CP 07/11/1998 Chính phủ
Về việc ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software