Pháp điển Net - Văn bản QPPL
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
08/2016/QĐ-UBND 21/03/2016 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hoả táng trên địa bàn thành phố

  
 Quyết định
05/2013/QĐ-UBND 25/01/2013 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hoả táng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software