Pháp điển Net - Văn bản QPPL
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
82/2014/NĐ-CP 25/08/2014 Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn điện lực Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software