Pháp điển Net - Văn bản QPPL
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
25/2013/QĐ-TTg 04/05/2013 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software