Pháp điển Net - Kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
27/2010/TT-BLĐTBXH 14/09/2010 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

  
 Thông tư
19/2007/TT-BLĐTBXH 04/10/2007 Bộ Lao động, ...
Về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế

  
 Thông tư
08/2005/TT-BLĐTBXH 05/01/2005 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software