Pháp điển Net - Kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
167/2000/QĐ-BTC 25/10/2000 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp

  
 Thông tư
54/2000/TT-BTC 07/06/2000 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán đối với hàng hoá của các đơn vị kinh doanh bán tại các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc ở các tỉnh, thành phố khác và xuất bán qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

  
 Thông tư
120/1999/TT-BTC 07/10/1999 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

  
 Thông tư
107/1999/TT-BTC 01/09/1999 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đi thuê tài chính

  
 Thông tư
186/1998/TT-BTC 28/12/1998 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt

  
 Thông tư
180/1998/TT/BTC 26/12/1998 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn bổ sung kế toán thuế giá trị gia tăng

  
 Thông tư
100/1998/TT-BTC 15/07/1998 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

  
 Thông tư
77/1998/TT/BTC 06/06/1998 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra "Đồng" Việt Nam sử dụng trong hạch toán kế toán ở doanh nghiệp

  
 Thông tư
33/1998/TT/BTC 17/03/1998 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn hạch toán trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh nghiệp Nhà nước

  
 Thông tư
10TC/CĐKT 20/03/1997 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

  
 Quyết định
1141TC/QĐ/CĐKT 01/11/1995 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software