Pháp điển Net - Kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
93/1999/NĐ-CP 07/09/1999 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software