Pháp điển Net - Kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
34/2013/QĐ-TTg 04/06/2013 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước

  
 Nghị định
40/2004/NĐ-CP 13/02/2004 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software