Pháp điển Net - Kế toán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
53/2012/TT-BTC 09/04/2012 Bộ Tài chính
Về việc Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ quyết định

  
 Thông tư
58/2011/TT-BTC 11/05/2011 Bộ Tài chính
Về việc quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software