Pháp điển Net - Thông tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư Liên tịch
09/2013/TTLT-BLĐT... 10/06/2013 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ công tác xã hội công lập

  
 Thông tư
04/2011/TT-BLĐTBXH 25/02/2011 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội

  
 Thông tư Liên tịch
32/2009/TTLT-BLĐT... 21/09/2009 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức cán bộ, nhân viên của cơ sở bảo trợ xã hội công lập

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software