Pháp điển Net - Thông tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
36/2014/TT-BCT 22/10/2014 Bộ Công thương
Về việc quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất

  
 Thông tư
20/2013/TT-BCT 05/08/2013 Bộ Công thương
Về việc quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

  
 Thông tư
07/2013/TT-BCT 22/04/2013 Bộ Công thương
Về việc quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp

  
 Thông tư
04/2012/TT-BCT 13/02/2012 Bộ Công thương
Về việc quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất

  
 Thông tư
40/2011/TT-BCT 14/11/2011 Bộ Công thương
Về việc quy định về khai báo hóa chất

  
 Thông tư
18/2011/TT-BCT 21/04/2011 Bộ Công thương
Về việc bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 26/06/2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

  
 Thông tư
28/2010/TT-BCT 28/06/2010 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá Chất

  
 Quyết định
40/2006/QĐ-BCN 01/12/2006 Bộ Công nghiệp
Về việc bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07/04/2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

  
 Thông tư
01/2006/TT-BCN 11/04/2006 Bộ Công nghiệp
Về việc hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software