Pháp điển Net - Thông tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
07/2014/TT-BNV 29/08/2014 Bộ Nội vụ
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2014, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/04/2012, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software