Pháp điển Net - Thông tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
193/2013/TT-BTC 16/12/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software