Pháp điển Net - Thông tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
10/2015/TT-BCT 29/05/2015 Bộ Công thương
Về việc quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software