Pháp điển Net - Thông tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
59/2008/TT-BGDĐT 31/10/2008 Bộ Giáo dục và ...
Về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập

  
 Thông tư Liên tịch
35/2006/TTLT-BGDĐ... 23/08/2006 Bộ Giáo dục và ...
Về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software