Pháp điển Net - Thông tư
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
57/2008/QĐ-BLĐTBXH 26/05/2008 Bộ Lao động, ...
Về việc ban hành Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software