Pháp điển Net - Quyết định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
17/2015/QĐ-UBND 20/03/2015 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software