Pháp điển Net - Nghị định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
05/2010/NĐ-CP 18/01/2010 Chính phủ
Về việc quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng

  
 Nghị định
59/2009/NĐ-CP 16/07/2009 Chính phủ
Về việc tổ chức và hoạt động của ngân hàng Thương mại

  
 Nghị định
22/2006/NĐ-CP 28/02/2006 Chính phủ
Về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

  
 Nghị định
69/2005/NĐ-CP 26/05/2005 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

  
 Nghị định
48/2001/NĐ-CP 13/08/2001 Chính phủ
Về tổ chức, hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

  
 Nghị định
14/CP 02/03/1993 Chính phủ
Về việc ban hành bản quy định về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông - lâm - ngư - diêm nghiệp và kinh tế nông thôn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software