Pháp điển Net - Nghị định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
119/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software