Pháp điển Net - Nghị định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư Liên tịch
214/2013/TTLT-BTC-... 31/12/2013 Bộ Tài chính; Bộ ...
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  
 Nghị định
130/2006/NĐ-CP 08/11/2006 Chính phủ
Về việc quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software