Pháp điển Net - Nghị định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
38/2012/NĐ-CP 25/04/2012 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software