Pháp điển Net - Nghị định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
80/2015/NĐ-CP 17/09/2015 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

  
 Nghị định
14/2013/NĐ-CP 05/02/2013 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

  
 Nghị định
07/2007/NĐ-CP 12/01/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software