Pháp điển Net - Nghị định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Chính phủ
Về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software