Pháp điển Net - Nghị định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
17/2009/NĐ-CP 16/02/2009 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25/07/2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

  
 Nghị định
121/2007/NĐ-CP 25/07/2007 Chính phủ
Về việc quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software