Pháp điển Net - Nghị định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Nghị định
50/2008/NĐ-CP 21/04/2008 Chính phủ
Về việc quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software