Pháp điển Net - Luật
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Luật
09/2008/QH12 03/06/2008 Quốc hội
Về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software