Pháp điển Net - Luật
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Pháp lệnh
07/2013/UBTVQH13 12/07/2013 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  
 Pháp lệnh
16/2011/UBTVQH12 30/06/2011 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software