Pháp điển Net - Luật
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Luật
35/2009/QH12 18/06/2009 Quốc hội
Về trách nhiệm bồi thường của nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software