Pháp điển Net - Luật
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Cấp hiệu lực


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
31/2014/TT-BYT 26/09/2014 Bộ Y tế
Về việc quy định bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc

  
 Thông tư Liên tịch
36/2013/TTLT-BYT-BTC 11/11/2013 Bộ Y tế; Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

  
 Thông tư
37/2013/TT-BYT 11/11/2013 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

  
 Thông tư Liên tịch
01/2012/TTLT-BYT-BTC 19/01/2012 Bộ Y tế; Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software