Pháp điển Net - Sở hữu trí tuệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Quyết định
88/2006/QĐ-BVHTT 17/10/2006 Bộ Văn hóa - Thông tin
Về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software