Pháp điển Net - Sở hữu trí tuệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản bị thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
44/2011/TT-BTC 01/04/2011 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software