Pháp điển Net - Công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Vấn đề pháp lý


 Quay trở lại  Thông tin về các văn bản thay thế bãi bỏ:  

 Thông tư
07/2014/TT-BKHCN 26/05/2014 Bộ Khoa học và Công ...
Về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quôc gia sử dụng ngân sách nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software